KVKK

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIKANUNU UYARINCA HAZIRLANANAYDINLATMA FORMU

İşbu Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)kapsamında kişisel verileri, SEN-PA Plastik Eşya ve Kalıp İmalatı Sanayi ve TicaretLtd.Şrk yahut onun iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından işlenen gerçek ve tüzelkişileri, kişisel verilerinin işlenmesi ve paylaşılmasında uyulan kurallarla ve kişilerin buanlamda sahip oldukları haklarla ilgili bilgilendirmek amacıyla,SEN-PA Plastik Eşyave Kalıp İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şrk ’nin kabul etmiş ve uygulamakta olduğuKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına dayanılarak hazırlanmış,onaylanmış ve yürürlüğe sokulmuştur. sokulmuştur.Tanımlar

Kişisel veri :

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi :

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıtsisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yenidendüzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerindegerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen :

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyengerçek veya tüzel kişiyi, Veri kayıt sistemi :Kişisel verilerin belirli kriterlere göreyapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işlemeamaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından veyönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

a. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Kişisel veriler, SEN-PA Plastik Eşya ve Kalıp İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şrk veşirket ile her türlü iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yasal ve idariyükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerleyapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerinhatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerindebulunmak, finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, talep veşikayetlerinizin takibi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, müşterimemnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası kapsamında anket ve oylamalar ilegörüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi,bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmetisunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesiveya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü kutlaması, çekiliş veyayarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik,promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS veyafaks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler,dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek,istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynaklarıpolitikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacıyla6698 sayılı KVKK.’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları veamaçları dahilinde işlenebilecektir.Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olanazami süre ve her hâlde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilebilecektir.

b. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler; kişisel verilerin yukarıda sayılan işlenme amaçlarınaulaşılması, SEN-PA Plastik Eşya ve Kalıp İmalatı Sanayi ve TicaretLtd.Şrk tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılması, sunulan hizmetinbeğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek farklılaştırılması veönerilmesi, hukuki, fiziki ve ticari güvenliğin temini, hizmetlerin kalitesininyükseltilmesi ve denetimi ve hizmetlerin değerlendirilmesi, işletme stratejilerinin vepolitikalarının oluşturulabilmesi, yasal mevzuata uyulması amacıyla SEN-PA PlastikEşya ve Kalıp İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şrk , bağlı işletmeleri ve iştirakleri, işortağı yahut kamusal kuruluşlar ile KKVK 8. madde çerçevesinde paylaşılabilir.SEN-PA Plastik Eşya ve Kalıp İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şrk kişisel verilerinizi,gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya kişisel verininaktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla; şayet ilgili yabancıülkede yeterli koruma bulunmuyorsa, SEN-PA Plastik Eşya ve Kalıp İmalatı Sanayive Ticaret Ltd.Şrk ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayıyazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışındabulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

c. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, işbu belgede belirtilen temin vasıtalarının niteliğine göre tamamenveya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıylaotomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir. Kişisel verileriniz, KKVK 5. maddeye göreişlenmekte ve aktarılmakta olup SEN-PA Plastik Eşya ve Kalıp İmalatı Sanayi veTicaret Ltd.Şrk , kanuni şartlara uymak kaydıyla KKVK 6. madde uyarınca özelnitelikli veri işleyerek aktarabilirler.

d. KVKK 11. Madde Kapsamında Veri Sahibinin Hakları

SEN-PA Plastik Eşya ve Kalıp İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şrk olarak, KVKK 11.madde ve tümü kapsamında, kişisel veri sahiplerinin hakları aşağıda bildirilmektedir:Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkinbilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmasıhâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nun 7. maddesi çerçevesinde, kişiselverilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerinsilinmesini, yok edilmesini yahut anonim hale getirilmesini isteme,Talep üzerine düzeltilen, silinen, yok edilen yahut anonim hale getirilen bilgilerin buişlemlerinin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesisuretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanunaaykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talepetme, haklarınız bulunmaktadır.

e. Başvuru Usulü

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için talep sahibinin kimliğini tespit edicigerekli bilgiler ve kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılıtalebin, SEN-PA Plastik Eşya ve Kalıp İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şrk .’nin ilgilimensubunun resmi unvanına hitaben, TBarbaros Mahallesi Mor Sümbül SokakVaryap Meridian I/Blok No:1 Iç kapi: 136 Atasehir/İstanbul adresine bizzat iletebilirveya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.Yapılacak başvurularda talebin Türkçe yapılması; talebin yukarıda belirtilen ve KVKK11. maddesinde sayılmış olan haklardan hangisi/hangilerine dayandığınıntereddütsüzce anlaşılabilecek açıklıkta yazılması, kimlik bilgileri ve konu ile ilgili belgeve bilgilerin başvuruya eklenmiş olması zorunludur. Üçüncü şahıslara adınayapılacak başvurularda, ilgili şahsı temsile uygun bir vekâletnamenin bulunmasıgerekmektedir.Bu kapsamda yapılacak başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca birmaliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedekiücret alınabilir. İletilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu süre, bilgi vebelgelerin tam bir şekilde iletilmesinden itibaren başlar. Şirketimiz, size cevapvermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahiptir.Cevaplar, SEN-PA Plastik Eşya ve Kalıp İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şrk ’nintercihine göre yazılı olarak talep sahibinin adresine herhangi bir posta türüyle yahute-posta adresine gönderilebilir. İşbu aydınlatma formu, SEN-PA Plastik Eşya ve Kalıpİmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şrk ile yazılı yahut sözlü olarak akdetmiş olduğunuz hertürlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.SEN-PA Plastik Eşya ve Kalıp İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şrk ’nin, KVKK’nundaolabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecekyöntemler nedeni ile işbu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

KVKK Başvuru Formu